Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

KOMUNIKATY I INFORMACJE

Numer zamówieniaTreść zamówieniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Obwieszczenie o wyłożeniu MPZP, Niepoczołowice (działka nr 24/13)--
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (dz. nr 65/9 obręb geodezyjny Pobłocie)--
Obwieszczenie o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia (działka nr 516/2)--
MAŁE GRANTY 2018--
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego--
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego--
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodatowania przestrzennego--
Ogłoszenie - Rokowania w sprawie sprzedaży działek Potęgowo - dz. nr 397/1, 520/20, 520/21, 522/5, 523/6--
Ogłoszenie - Rokowania w sprawie sprzedaży działki - Linia dz. nr 649-22--
Ogłoszenie - Rokowania w sprawie sprzedaży działki - Linia dz. nr 649-21--
Konkurs na wsparcie zadań publicznych w 2018 roku--
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego--
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospoadarowania przestrzennego (Linia dz. 156/2 i 149)--
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego--
Ogłoszenie burze z gradem--
14 sierpnia 2017 dniem wolny od pracy w Urzędzie Gminy Linia w zamian za 11 listopada 2017--
Obwieszczenie o wydaniu decyzji OŚ.6220.8.27.2015 wraz z decyzją OŚ.6220.8.27.2015- Bigus Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża NIEPOCZOŁOWICE III--
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego--
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (fragmenty obrębu geodezyjnego Niepoczołowice)--
MAŁY GRANT na realizacje zadania publicznego. ZAPRASZAMY do składania ofert.--
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Linia z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.--
Wójt Gminy Linia ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony - lokale mieszkaniowe w Miłoszewie 24--
Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017--
DECYZJA o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości--
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Białe Błoto PLH220002--
Obwieszczenie o przebudowie drogi w ramach zadania pod nazwą: "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1336G z drogą powiatową nr 1451G poprzez budowę ronda" ROSOCHY--
Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Transporter T5, przebieg 415 000 km--
Obwieszczenie o wyłożeniu MPZP dla fragmentu działki 493 w miejscowości Niepoczołowice--
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku--
Przebudowa drogi w miejscowości Zakrzewo--
Przebudowa drogi Lewinko- Dąbrówka Pobłocie--
Wytwórnia mieszanek mineralno asfaltowych w Lini--
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego--
Budynek inwestorski w Kętrzynie - legalizacja--
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Linia--
Kopalnia kruszywa - Bigus Roman--
Obwieszczenia o wyłożeniu zmian w MPZP--
Bioróżnorodność--
Zarządzenie Nr 52/2015--
Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Linia 200/42, 200/14, 200/15, 200/23, 200/22, 58--
Obwieszczenie o wyłożeniu MPZP Niepoczołowice działka 541--
Chlewnia w miejscowości Zakrzewo--
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU--
Budowa budynku inwestorskiego na działce 208/20 w Lini--
Uchwała Nr 13/II/VII/2014 . Nowy plan zagospodarowania dla działki o nr 473/2--
Uchwała Nr 367/XXXVI/VI/2014 Rady Gminy Linia z dnia 18 listopada 2014 r. Zmiana MPZP dz.473/2--
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku--
SPROSTOWANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2015 ROKU--
NEKROLOG--
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku--
Postanowienie o zawieszeniu postępowania Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy wytwórczej do 2--
Ogłoszenie o rokowaniach - działka Strzepcz ul. Ks.J.Rotty 19--
Decyzja nakazująca usunięcie odpadów GK.6236.2.2.2014--
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku--
OGŁOSZENIA--
Punkt skupu złomu Linia działak 248/5--
Elektrownia wiatrowa w Dargolewie--
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP Niepoczołowice 98/10--
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Linia poprzez budowę ciągu pieszo-widokowego nad jeziorem w Niepoczołowicach oraz budowę siłowni zewnętrznych w miejscowości Lewinko, Linia i Strzepcz II--
Przetarg, Strzepcz działka 492/3--
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Linia poprzez budowę ciągu pieszo-widokowego nad jeziorem w Niepoczołowicach oraz budowę siłowni zewnętrznych w miejscowości Lewinko, Linia i Strzepcz--
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Smażyno w gminie Linia III--
Dostawa asortymentu w ramach projektu pn.: Modernizacja 7 oddziałów przedszkolnych w gminie Linia III--
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Smażyno w gminie Linia II--
Zakaz podlewania ogródków przydomowych wodą pochodzącą z wodociągu gminnego--
Remont chodników i nawierzchni bitumicznych oraz oznakowania i odwodnienia na terenie Gminy Linia zam. z wolnej ręki--
Modernizacja odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Linia--
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Smażyno w gminie Linia--
Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji--
Świadczenie usług stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu--
Ferma drobiu Jastrzębski, Linia działka 208/20--
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY LINIA DO SZKÓŁ--
Dostawa asortymentu w ramach projektu pn.: Modernizacja 7 oddziałów przedszkolnych w gminie Linia II--
Eksploatacja ujecia wód podziemnych Lewino działka 157--
Elektrownia wiatrowa w Pobłociu 336/2--
Dostawa asortymentu w ramach projektu pn.: Modernizacja 7 oddziałów przedszkolnych w gminie Linia--
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją pod wskazanym adresem--
Rozbudowa firmy MODRZEW--
Dostawa oleju napędowego i etyliny dla pojazdów Gminy Linia--
Remont chodników i nawierzchni bitumicznych oraz oznakowania i odwodnienia na terenie Gminy Linia--
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku--
Budowa wiaty i suszarni oraz rozbudowę hali produkcyjnej. Zakład Stolarski Stefan Choszcz--
Uchwała Nr 285/XXVIII/VI/2013 Rady Gminy Linia z dnia 15 listopada 2013 r. zmiany MPZP 656/22 Linia--
Ogłoszenie o wyłożeniu MPZP dot. działek nr 21/2, 22/12 i 22/14 w gminie Linia--
Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Linia--
Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania warunków na inwestycje - Formella--
Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych warunkach inwestycji.(wiatrak w Zakrzewo)--
Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych warunkach. KRUSZYWO--
Ogłoszenie Ministra Transportu, budowa napowietrznej lini energetycznej 110kV--
Informacja o wydaniu decyzji na budowe elektrowni wiatrowej w Pobłociu--
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospo--
Informacja o sprzedaży działki 116/3 w miejscowości Osiek--
Postanowienie o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.--
Postępowanie Nr 2 w sprawie budowy wiatraka w Pobłociu--
Wyłożenie projektu MPZP dla fragmentu miejscowości Strzepcz i Pobłocie (Uchwała Nr 198/XX/VI/2012)--
Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych warunkach inwestycji.(wiatrak w Pobłociu)--
Wyłożenie MPZP dla działki 1/5 Niepoczołowice--
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku--
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie działki 261/1 w obrębie Niepoczołowice--
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP zgodnie z uchwałą 159/XVII/VI2012--
Budowa sieci energetycznej napowietrznej w Kętrzynie dzialki 309, 310, 217/4, 315/1, 315/2, 319,--
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP zgodnie z uchwałami 239, 240, 241 /XXIV/VI/2013--
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Linia z organizacjami pozarządowymi w 2012 rok--
Zawiadomienie o nie przeprowadzeniu oceny Środowiskowej Tłuczewo 59/1--
Obwieszczenei o wszczęciu postepowania. Działki w Lini 21/1, 21/3 (część) i 22/15--
Obwieszczenei o wszczęciu postepowania. Działki w Lini 21/2, 22/12 i 22/14--
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp.--
Obwieszczenei o wszczęciu postepowania. Działki w Strzepczu i Pobłociu--
Otwarty konkurs na realizowanie zadań publicznych w 2013 roku.--
Rozpoczęcie zmiany MPZP. Linia działka 26/6--
Rozpoczęcie zmiany MPZP. Linia działki 102 i 103--
Rozpoczęcie zmiany MPZP. Tłuczewo działka 126/5--
I przetarg ustny nieograniczony. Kobylasz działka 16/4. 2013.03.21 10:00. Sala posiedzeń UG Linia--
Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet w gminie Linia--
Informacja o wykazie Strzepcz dz. 495/13--
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP fragmentu wsi Smażyno--
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP fragmentu wsi Strzepcz--
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP fragmentu wsi Strzepcz--
Obwieszczenie o zajęciu nieruchomości o nr 398/1, 400/1 poł. w Niepoczołowicach pod drogę powiatową--
Budowa sieci energetycznej w miejscowości Kobylasz--
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie złoża w Niepoczołowicach - „FORMELLA” s. c.--
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zagospodarowania terenów nad jeziorem Strzepcz--
Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tłuczewie dz. o nr 59/1--
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego marki Jelcz--
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Kobylasz--
Obwieszczenie w sprawie rozbiórki istniejącej linii n.n. o,4 kV w Zakrzewie--
Ogłoszenie Wojewody Pomorskiego w sprawie działek 398/1 i 400/1 w Niepoczołowicach--
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Linia”--
Obwieszczenie o uwarunkowaniach środowiskowych ( żwirownia, złoże „ Linia II ” )--
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym działka 16/4 we wsi Kobylasz--
Obwieszczenie o zmianie MPZP dla działki 1/3 w Niepoczołowicach--
Obwieszczenie o zmianie MPZP dla działek 250/2 i 252/3 w Niepoczołowicach--
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części MPZP wsi Niepoczołowice--
Obwieszczenie o zmianie MPZP dla działek 320/2 i 322 w Niepoczołowicach--
Obwieszczenie o zmianie MPZP dla działki 429 w Niepoczołowicach--
Obwieszczeni zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na sklep motoryzacyjny z warszt.--
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań Gminy Linia--
Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym, nieruchomość w Miłoszewie działka nr 5--
Przetarg ustny nieograniczony. Nieruchomość Linia ul. Łąkowa 7. Mieszkanie nr 3--
Informacja o wykazie Miłoszewo dz. 5--
Przetarg ustny nieograniczony. Nieruchomość Linia ul. Łąkowa 7--
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Linia z organizacjami pozarządowymi w 2011--
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania, wydania decyzji środowiskowych - Strzepcz dz. o nr 495--
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2012--
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Linia uchwały nr 104/XIII/VI/2012 - zmiany w MPZP--
Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środ. - Złoże Niepoczołowice1--
Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środ. - Choszcz Stefan--
Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środ. - Żwirownia w Lini--
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie kanalizacji w Niepoczołowicach.--
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu pub.--
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP wsi Strzepcz, działki nr 46/4--
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - żwirownia firmy Kruszywo--
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy warsztatu na działce 550/4 w Lini--
Postanowienie o stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko--
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Linia w roku 2011--
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania zmian MPZ wsi Niepoczołowice, działki nr 1/2--
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu studium uwarunkowań--
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy warsztatu samochodowego w m. Lini--
„Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet w gminie Linia”--
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowi--
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (budowa kanalizacji w Niepoczoł.)--
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp frag wsi Pobłocie - dz 351 i 65/14cz.--
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp frag wsi Pobłocie--
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp fragmentu wsi Linia dot. dz. o nr 47--
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia dot. budowy kanalizacji sanit - Niepoczołowice--
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LINIA dot. działki o nr 47 w miejscowości Linia--
Zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany części mpzp frag. wsi Strzepcz dz. 278/1 278/2 i 278/5-cz--
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp fragmentu wsi Strzepcz--
Obwieszczenie - dot. złoża kruszywa naturalnego – pospółki w m. Niepoczołowice, dz. o nr 494/1--
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp fragmentu wsi Smażyno--
Obwieszczenie w spr. przystąpienia do zmiany fragmentu studium uwarunkowań--
OBWIESZCZENIE o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach--
OBWIESZCZENIE w spr. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Niepoczołowicach--
Informacja o wykazie Linia dz. 103/4, 103/5, 104/12--
Pożytek Publiczny--
ZAWIADOMIENIE o przystąpieniu do zmiany MPZP działki nr 541 w Niepoczołowicach--
ZAWIADOMIENIE o przystąpieniu do zmiany MPZP działki nr 429 w Niepoczołowicach--
Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania działki550/2 w Lini--
OBWIESZCZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów mpzp - dz. 261/1 Niepoczołowice--
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp fragmentu wsi Zakrzewo część dz. nr 109--
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publiczn.--
OBWIESZCZNIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicz--
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LINIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań--
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LINIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp.--
ZAWIADOMIENIE o przystąpieniu do zmiany części mpzp wsi Niepoczołowice -dz. nr 250 (część) i nr 252--
ZAWIADOMIENIE o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla dz. 46/4 w Strzepczu--
ZAWIADOMIENIE o przystąpieniu do zmiany części mpzp fragmentu wsi Pobłocie--
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp fragmentu wsi Niepoczołowice--
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego--
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu studium uwarunkowań--
Zawiadomienie o wynikach otwartego konkursu ofert o przyznanie dotacji z budżetu gminy--
Aktualnosci--
Terminarze--
obwieszczenia--
Ogłoszenia--
Różne--
Protokół z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w roku 2009--
http:artykul,obwieszczenie----

Data publikacji: 25.04.2016 (14:28)Data aktualizacji: 12.07.2017 (12:24)
Osoba publikująca: Michał TłuścikOsoba modyfikująca: Beata Noculak
Autor: Michał Tłuścikliczba wejść: 16241
12 lip 2017 (12:24)Beata Noculak»KOMUNIKATY I INFORMACJE
14 lis 2016 (13:20)Michał Tłuścik»KOMUNIKATY I INFORMACJE
25 kwi 2016 (14:28)Michał Tłuścik»KOMUNIKATY I INFORMACJE

Przejdź do góry strony