Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działki nr 65,66 i część działki 64)

Data ogłoszenia: 21-12-2018

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działki nr 65,66 i część działki 64

Linia, dnia 21.12.2018 r.

                                 OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działki nr 65, 66 i część działki 64), gmina Linia wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.12.2018 r. do 21.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84‑223 Linia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Wójta Gminy Linia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.02.2019 r.

                                                                                                                                            Wójt Gminy Linia

 

 


Data publikacji: 21.12.2018 (08:28)Data aktualizacji: 21.12.2018 (08:28)
Osoba publikująca: Danuta BigusOsoba modyfikująca: Danuta Bigus
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 8168

Przejdź do góry strony