Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Niepoczołowice

Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działki 178/2, 177/2, 176/2, 175/2, 587/1, 587/3, 587/4, 587/5, części działek 37/45 i 169/53), gmina Linia. Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (część działki nr 427), gmina Linia.

                                                                                                                                                                                           23.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  1. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działki nr 178/2, 177/2, 176/2, 175/2, 587/1, 587/3, 587/4, 587/5, części działek 37/45 i 169/53), gmina Linia
  2. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (część działki nr 427), gmina Linia

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.11.2018 r. do 24.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84‑223 Linia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach zmian planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Wójta Gminy Linia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.01.2019 r.

Wójt Gminy Linia


Przejdź do góry strony