Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Białe Błoto PLH220002

Z projektem zarządzenia zmieniającego można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk (po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 58 68 36 828/829) oraz na stronie internetowej http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-23-stycznia-2017-znak-rdos-gd-woc-6320-1-2017-asz. W celu ułatwienia Państwu dostępu do treści powyższego zarządzenia zmieniającego, zamieszczam projekt tego dokumentu jako załącznik do niniejszego e-maila.

Uwagi i wnioski do projektu zarządzenia można składać do dnia 28.02.2017 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o których mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.) na adres elektroniczny:sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

 


Przejdź do góry strony