Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie - Rokowania w sprawie sprzedaży działek Potęgowo - dz. nr 397/1, 520/20, 520/21, 522/5, 523/6

Wójt Gminy Linia ogłasza:

ROKOWANIA

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

na sprzedaż:

zabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Linia, położone w obrębie geodezyjnym Niepoczołowice, w miejscowości Potęgowo,  oznaczone numerami działek 397/1, 520/20, 520/21, 522/5, 523/6 o pow.  34 323 m2, posiadającej urządzone księgi wieczyste GD1W/000116117/5/, i GD1W/00061874/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych,  
nieruchomości położone są na obszarach strefy funkcyjnej 3/32-UT,US – teren usług sportu, rekreacji i turystyki z dużym udziałem terenów zielonych.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Niepoczołowice przedmiot wyceny znajduje się na terenie oznaczonym symbolem
3/32 – UT,US – teren usług sportu, rekreacji i turystyki z dużym udziałem terenów zielonych.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz jest wolna od zobowiązań.

Cena wywoławcza 800 000,00 zł
słownie: (osiemset tysięcy złotych 00/100)

Zaliczka w kwocie 40 000,00 
słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

Do zaoferowanej przez uczestnika rokowań ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

W/w. nieruchomość nie została sprzedana w przetargach przeprowadzonych w dniach:

 • I przetarg 10.10.2017 r.
 • II przetarg 15.12.2017 r.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 29 marca 2018 r. o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Gminy Linia ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

 1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia,
  do dnia 26 marca 2018 r. do godz. 1530.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. datę sporządzenia zgłoszenia;
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
 5. własnoręczny podpis;
 6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„Rokowania 29.03.2018 r. - Niepoczołowice dz. nr 397/1, 520/20, 520/21, 522/5, 523/6”

 1. Zaliczkę w kwocie 40 000,00 zł należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub na konto Bank Spółdzielczy w Sierakowicach O/Linia nr 91832400010011702720000060, najpóźniej do dnia 26.03.2018 r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Linia lub do kasy Urzędu Gminy Linia.

 1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:
 • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 1. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 2. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.
 3. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 5. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Wejherowskiego.
 6. W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
 7. Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.
 8. Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.
 9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 10. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.
 11. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.
 12. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

 

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.gminalinia.com.pl (Komunikaty i informacje) oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy Linia. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 7, Dział Gospodarki Nieruchomościami, który udziela informacji dotyczących organizowanych rokowań
w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. (58) 676 85 82 wew. 71.

Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone
w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

                                                                                                       Wójt Gminy Linia


Data publikacji: 27.02.2018 (13:55)Data aktualizacji: 27.02.2018 (13:55)
Osoba publikująca: Tomasz KrauzaOsoba modyfikująca: Tomasz Krauza
Autor: Tomasz Krauzaliczba wejść: 569

Przejdź do góry strony