Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Linia, dnia 9 października 2020r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LINIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Linia Nr 93/IX/VIII/2019
z dnia 8 lipca 2019 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Strzepcz (działka nr 276/1 i część działki nr 276/2), gmina Linia

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. obszaru, w dniach od 19 października 2020r. do 9 listopada 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia,
w godzinach urzędowania oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Linia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 26 października 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu do publicznego wglądu, można zapoznać się z ze zgromadzoną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do planu oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu oraz uwagi i wnioski do dokumentacji dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Linia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres: kancelaria@gminalinia.com.pl lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie BIP Urzędu Gminy Linia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2020 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Linia w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

 

Wójt Gminy Linia

 

 


Data publikacji: 09.10.2020 (10:25)Data aktualizacji: 09.10.2020 (11:26)
Osoba publikująca: Danuta BigusOsoba modyfikująca: Danuta Bigus
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 8073

Przejdź do góry strony