Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

       Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Linia następującej uchwały:

  1. Uchwała nr 263/XXVI/VII/2017 Rady Gminy Linia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia (zmiana fragmentu studium uwarunkowań
    i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia w granicach określonych
    na załączniku graficznym do uchwały).   

      Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego studium w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, lub na adres e-mail p.przestrzenne@gminalinia.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2018 r.

     Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

                              Wójt Gminy Linia

 

 


Data publikacji: 15.12.2017 (09:31)Data aktualizacji: 15.12.2017 (09:31)
Osoba publikująca: Tomasz KrauzaOsoba modyfikująca: Tomasz Krauza
Autor: Tomasz Krauzaliczba wejść: 712

Przejdź do góry strony