Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

 Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.)oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Linia następującej uchwały:

  1. Uchwała Nr 363/XXXII/VII/2018 Rady Gminy Linia z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia (działka nr 23/16), gmina Linia;
  2. Uchwała Nr 362/XXXII/VII/2018 Rady Gminy Linia z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Linia (zmiana fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały).

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, lub na adres e-mail p.przestrzenne@gminalinia.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.09.2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.


Data publikacji: 02.08.2018 (09:22)Data aktualizacji: 02.08.2018 (09:22)
Osoba publikująca: Danuta BigusOsoba modyfikująca: Danuta Bigus
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 8072

Przejdź do góry strony