Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Strzepcz (działka 276/1 i części działki276/2)

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Strzepcz (działka nr 276/1 i część działki nr 276/2), gmina Linia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Linia Uchwały Nr 93/IX/VIII/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Strzepcz (działka nr 276/1 i część działki nr 276/2), gmina Linia.

 

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: kancelaria@gminalinia.com.pl.

 

Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego można składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia,
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: kancelaria@gminalinia.com.pl.

Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Linia.

 

 


Data publikacji: 22.05.2020 (13:20)Data aktualizacji: 22.05.2020 (13:25)
Osoba publikująca: Danuta BigusOsoba modyfikująca: Danuta Bigus
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 8160

Przejdź do góry strony