Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowi

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJ T A   GM I  N Y     L I N I A

 

o wydaniu  postanowienia  o konieczności 

przeprowadzenia   oceny  oddziaływania   na środowisko

 

 

    Stosownie  do art.   49  Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r.  nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)  w związku z art.  74 ust. 3  z dnia  3 października 2008 r  o udostępnieniu  informacji   o środowisku  i jego  ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  (Dz. U. Nr  199, poz. 1227 ) podaje się  do wiadomości , że  Wójt   Gminy Linia  wydał  postanowienie  o konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na środowisko  przedsięwzięcia  pn. :

  

„Eksploatacja kruszywa naturalnego  w części złoża Niepoczołowice na części  działek o nr Ew. 259 i 261/1 w obrębie Niepoczołowice, Gm. Linia.”

 

Zgodnie   z obowiązującymi   przepisami w/w  Ustawy, w  terminie  14 dni od daty  ukazania się  niniejszego  obwieszczenia   każdy   ma możliwość  zapoznania się  z treścią   postanowienia  w Urzędzie  Gminy  w   Lini,  ul. Turystyczna   15, pok.  Nr 7 w godz.  800 – 1500.

Załączniki do pobrania:

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowi

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Raport o oddziaływaniu na środowisko str.16


Data publikacji: 19.08.2011 (00:00)Data aktualizacji: 19.08.2011 (00:00)
Osoba publikująca: Beata NoculakOsoba modyfikująca: Beata Noculak
Autor: Beata Noculakliczba wejść: 815

Przejdź do góry strony