Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

Raport o stanie gminy Linia za 2018 r.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD

RAPORTEM O STANIE GMINY LINIA ZA 2018 ROK

 

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym (art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) Wójt Gminy Linia przedstawia Radzie Gminy Linia „Raport o stanie Gminy Linia za rok 2018”  w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym przez wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Lini.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

 


Data publikacji: 31.05.2019 (12:51)Data aktualizacji: 31.05.2019 (13:00)
Osoba publikująca: Michał TłuścikOsoba modyfikująca: Michał Tłuścik
Autor: Michał Tłuścikliczba wejść: 472
31 maj 2019 (13:00)Michał Tłuścik»Raport o stanie gminy Linia za 2018 r.
31 maj 2019 (12:51)Michał Tłuścik»Raport o stanie gminy Linia za 2018 r.

Przejdź do góry strony