Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działka 494/1), gmina Linia.

                                                                                                                                                                                  Linia, dnia 04.10.2019 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Linia Uchwały Nr 91/IX/VIII/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działka nr 494/1), gmina Linia;

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84‑223 Linia lub na adres e-mail: p.przestrzenne@gminalinia.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wójt Gminy Linia


Data publikacji: 04.10.2019 (11:26)Data aktualizacji: 16.06.2020 (14:48)
Osoba publikująca: Danuta BigusOsoba modyfikująca: Danuta Bigus
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 8149

Przejdź do góry strony