Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 23/15 obręb geodezyjny Linia

 

Linia, dnia 21.01.2021r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Linia Uchwały Nr 225/XX/VIII/2020 Rady Gminy Linia z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 23/15 w obrębie geodezyjnym Linia w gminie Linia.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowych spraw w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84‑223 Linia.

Wnioski do wyżej wymienionych projektów mogą być wnoszone ustnie do protokołu, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres e-mail: p.przestrzenne@gminalinia.com.pl) lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, do Wójta Gminy Linia. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2021r.

Wójt Gminy Linia

 

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest Gmina Linia z siedzibą w Lini przy ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia.

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Wójt Gminy Linia. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@gminalinia.com.pl lub telefonicznie 58 678 85 60.

Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Lini stanowią w szczególności zapisy niżej wymienionych aktów prawnych:

- art. 6 ust 1 lit. c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób: fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293).

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom administracji publicznej oraz w niezbędnym zakresie podmiotom realizującym zadania na rzecz i zlecenie administratora danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania informacji o źródle pochodzenia zebranych danych, o ile nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Więcej informacji o prawach przysługujących osobom których dane dotyczą znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie administratora danych osobowych oraz na stronie internetowej.


Data publikacji: 21.01.2021 (10:37)Data aktualizacji: 10.03.2022 (12:14)
Osoba publikująca: Danuta BigusOsoba modyfikująca: Danuta Bigus
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 8163

Przejdź do góry strony