Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego POBŁOCIE

Linia, dnia 21.12.2020 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

  1. projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice, gmina Linia,
  2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pobłocie, gmina Linia,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 29.12.2020 r. do 20.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Linia ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym https://bip.gminalinia.com.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, o godz. 14:00. Zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) organ dopuszcza możliwości przeprowadzenia dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone ustnie do protokołu, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, do Wójta Gminy Linia. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.02.2021 r.

WÓJT GMINY LINIA

 


Data publikacji: 06.03.2020 (09:51)Data aktualizacji: 21.12.2020 (10:04)
Osoba publikująca: Michał TłuścikOsoba modyfikująca: Michał Tłuścik
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 8073

Przejdź do góry strony