Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Linia następujących uchwał:

  1. Uchwała Nr 327/XXX/VII/2018 Rady Gminy Linia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia (działki nr 69/2, 75/2, 76, 77/1, 77/2, 77/3), gmina Linia;
     
  2. Uchwała Nr 328/XXX/VII/2018 Rady Gminy Linia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działki nr 65, 66 i część działki nr 64), gmina Linia.
     
  3. Uchwała Nr 329/XXX/VII/2018 Rady Gminy Linia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (część działki nr 427), gmina Linia.
     
  4. Uchwała Nr 339/XXXI/VII/2018 Rady Gminy Linia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Strzepcz (działka nr 256/6), gmina Linia.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia lub na adres e-mail: p.przestrzenne@gminalinia.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wójt Gminy Linia


Data publikacji: 06.04.2018 (12:44)Data aktualizacji: 06.04.2018 (12:44)
Osoba publikująca: Tomasz KrauzaOsoba modyfikująca: Tomasz Krauza
Autor: Tomasz Krauzaliczba wejść: 654

Przejdź do góry strony