Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

Raport o stanie gminy za 2019 rok

 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD

RAPORTEM O STANIE GMINY LINIA ZA 2019 ROK

 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym (art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) Wójt Gminy Linia przedstawia Radzie Gminy Linia „Raport o stanie Gminy Linia za rok 2019 r. w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Jednak na podstawie art. 15zzh ust. 3 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z wydaniem przez Ministra Finansów rozporządzania z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki, organu sprawozdań lub informacji, o 60 dni przedłużony został termin na podjęcie przez organy stanowiące JST uchwał w sprawie absolutorium. W związku z tym automatycznie przesuwa się termin rozpatrywania raportu o stanie danej jedostki samorządu terytorialnego, a także udzielenia wotum zaufania.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym przez wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Lini.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.


Data publikacji: 10.06.2020 (11:21)Data aktualizacji: 10.06.2020 (11:31)
Osoba publikująca: Justyna GarskaOsoba modyfikująca: Justyna Garska
Autor: Justyna Garskaliczba wejść: 304
10 cze 2020 (11:31)Justyna Garska»Raport o stanie gminy za 2019 rok
10 cze 2020 (11:30)Justyna Garska»Raport o stanie gminy za 2019 rok
10 cze 2020 (11:21)Justyna Garska»Raport o stanie gminy za 2019 rok

Przejdź do góry strony