Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodatowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działki nr 510/5 i 510/6), gmina Linia,
     
  2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działki nr 544/1, 544/2, 544/3, 544/4 i 543/8), gmina Linia,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.03.2018 r. do 19.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Wójta Gminy Linia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.05.2018 r.

Wójt Gminy Linia


Data publikacji: 16.03.2018 (09:08)Data aktualizacji: 16.03.2018 (09:08)
Osoba publikująca: Tomasz KrauzaOsoba modyfikująca: Tomasz Krauza
Autor: Tomasz Krauzaliczba wejść: 562

Przejdź do góry strony