Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 KV na działkach nr 217,218/9 obręb Zakrzewo w celu zasilania dz. 218/10, 218/11, 218/12 obręb Zakrzewo, gmina Linia

Linia, 03.08.2023 r.

PP.6733.1.6.2023

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.1.2023
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamia się, że w dniu 03.08.2023 r. na wniosek Daniela Frąckowiak działającego w imieniu inwestora Energa - Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego numer PP.6733.1.2023.

 

Rodzaj inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 217 i 218/9 w obrębie geodezyjnym Zakrzewo, gmina Linia.

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Linia, ul. Turystyczna 15,
84-223 Linia, w godz. pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zawiadomienie w postaci niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Linia

 


Przejdź do góry strony