Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

Wójt Gminy Linia ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony - lokale mieszkaniowe w Miłoszewie 24

 

Linia, dnia 13 marzec 2017 roku

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.28, art.38  ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2016r.,poz.2147 z.  późn.  zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia  Rady   Ministrów  z  dnia 14    września   2004  roku w   sprawie    sposobu i  trybu   przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości (t.j. Dz. U. 2014r. poz.1490).

 

Wójt Gminy Linia 

o g  ł  a  s  z  a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  następujących  nieruchomości zabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

 

- Miłoszewo 24, lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 37,80 m². Do lokalu przynależy  piwnica    o pow. 12,50m², oraz garaż o pow.14,68m² w budynku garażowym. Udział w częściach wspólnych budynków i gruntu wynosi 212/1000 części .

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 40.700,00zł –brutto ( słownie: czterdzieści tysięcy  siedemset zł).

- Miłoszewo 24, lokal użytkowy  nr 1.1 o powierzchni użytkowej  40,75m². Do lokalu przynależy  pomieszczenie gospodarcze o pow. 20,34m². Udział w częściach wspólnych budynków i gruntu wynosi 199/1000.

    Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 28.300,00zł –brutto ( słownie :   dwadzieścia osiem tysięcy trzysta zł).

 - Miłoszewo 24, lokal użytkowy  nr 1.2 o powierzchni użytkowej  26,42m².

   Udział w częściach wspólnych budynków i gruntu wynosi 86/1000.

     Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 15.400,00zł –brutto ( słownie :   piętnaście tysięcy czterysta zł).

 

     Lokale położone są w Miłoszewie nr 24, gm. Linia, na działce oznaczonej  nr  453/5 o  pow. 2.073 m²,  dla  której  w Sądzie Rejonowym w Wejherowie  w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona  jest księga wieczysta GD1W/00109936/1.

     Nieruchomość nie jest obciążona  prawami osób trzecich.

 

      Przetarg odbędzie się w dniu  13 kwietnia  2017 roku w sali Gminnego Domu Kultury w Lini, ul. Turystyczna 3  o godzinie 10ºº.

Osoby, które chcą brać udział w przetargu zobowiązane są  wnieść wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (z zaokrągleniem do pełnego złotego) w kasie Urzędu Gminy Linia lub na konto nr 91832400010011702720000060 z zaznaczeniem numeru lokalu i nr działki, której przetarg dotyczy.  Wadium najpóźniej w terminie na 3 dni przed przetargiem winno być zaewidencjonowane na koncie Urzędu Gminy Linia.

Osoby, które nie wpłacą wadium w określonym terminie nie będą mogły brać udział w przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem, iż wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Informacje na temat w/w przetargu udzielane będą w Urzędzie Gminy w Lini  w pokoju nr 7  w godzinach 7.30 – 15.30.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z operatem szacunkowym nieruchomości oraz odbyć wizję w lokalu.


Data publikacji: 13.03.2017 (14:01)Data aktualizacji: 13.03.2017 (14:03)
Osoba publikująca: Michał TłuścikOsoba modyfikująca: Michał Tłuścik
Autor: Michał Tłuścikliczba wejść: 1025

Przejdź do góry strony