Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

 Linia, dnia 01 marca 2022r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LINIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Linia Nr 269/XXIV/VIII/2021
z dnia 26 kwietnia 2021 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Strzepcz oraz dla części obrębu geodezyjnego Pobłocie w gminie Linia

 

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. obszaru, w dniach od 08 marca 2022r. do 30 marca 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia,
w godzinach urzędowania oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Linia.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu  24 marca 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, o godz. 14:00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu do publicznego wglądu, można zapoznać się z ze zgromadzoną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do planu oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

 

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu oraz uwagi i wnioski do dokumentacji dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Linia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres: kancelaria@gminalinia.com.pl lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie BIP Urzędu Gminy Linia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwą jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14 kwietnia 2022 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Linia w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

 

 

 

Wójt Gminy Linia

 

 

 

Wywieszono:

                                                                                                               

Zdjęto:                                                                                                                        

 


 


Data publikacji: 01.03.2022 (11:39)Data aktualizacji: 01.03.2022 (11:39)
Osoba publikująca: Michał TłuścikOsoba modyfikująca: Michał Tłuścik
Autor: Michał Tłuścikliczba wejść: 8078

Przejdź do góry strony