Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

             Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Linia następujących uchwał:

  1. Uchwała Nr 300/XXVIII/VII/2017 Rady Gmina Linia z dnia 22.11.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia (działki nr 156/2 i 149), gmina Linia.
  2. Uchwała Nr 301/XXVIII/VII/2017 Rady Gmina Linia z dnia 22.11.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działka nr 24/13), gmina Linia.

           Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84 - 223 Linia lub na adres e-mail p.przestrzenne@gminalinia.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.01.2018 r.

         Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

                                                                                                                              Wójt Gminy Linia


Data publikacji: 22.12.2017 (12:33)Data aktualizacji: 22.12.2017 (12:33)
Osoba publikująca: Tomasz KrauzaOsoba modyfikująca: Tomasz Krauza
Autor: Tomasz Krauzaliczba wejść: 837

Przejdź do góry strony