Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia, gmina Linia.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia (działki nr 156/2 i 149), gmina Linia. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia (działki nr 69/2, 75/2, 76, 77/1, 77/2 i 77/3), gmina Linia.

 05.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

  1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia (działki nr 156/2 i 149), gmina Linia.
  2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia (działki nr 69/2, 75/2, 76, 77/1, 77/2 i 77/3), gmina Linia.

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.04.2019 r. do 06.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84‑223 Linia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Wójta Gminy Linia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2019 r.

 


Data publikacji: 05.04.2019 (08:42)Data aktualizacji: 05.04.2019 (08:42)
Osoba publikująca: Danuta BigusOsoba modyfikująca: Danuta Bigus
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 8149

Przejdź do góry strony