Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

OBWIESZCZENIE o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dz. 212/2 obręb Kętrzyno

Budowa lini kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0.4kV oraz przyłącza kablowego nn-0,4kV na działce 212/2 obręb Kętrzyno

                                                                                                                                                 Linia, 21.03.2019 r.

                                   

OBWIESZCZENIE

o prowadzonym postępowaniu w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 za zm.) w związku z art. 145 §1 pkt 5, ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)  zawiadamia się, że na wniosek inwestora – ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (pełnomocnictwo: Roman Andrzejewski, 81-650 Gdynia, ul. Kielecka 101B/7), zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rodzaj inwestycji – budowa linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn-0,4 kV na działce 212/2 obręb Kętrzyno.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się
w Urzędzie Gminy Linia, 84-223 Linia, ul. Turystyczna 15, tel.(58) 676 85 82 wew. 43 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni licząc od dnia dokonania zawiadomienia, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Nie przedstawienie stanowiska w określonym terminie uważa się za pozytywne zaopiniowanie sprawy.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administra-cyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Data publikacji: 21.03.2019 (10:55)Data aktualizacji: 21.03.2019 (10:55)
Osoba publikująca: Danuta BigusOsoba modyfikująca: Danuta Bigus
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 41

Przejdź do góry strony