Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl

Wyciąg z rejestru zmian - 08 lip 2020 (14:38)

Pobierz PDFDrukuj

Zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Linia (działki 23/16 Linia i 472 Niepoczołowice)

Linia, dnia 08.07.2020 r.

                        OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian fragmentów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  1. projektu zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Linia (w zakresie działki nr 23/16 w obrębie geodezyjnym Linia),
  2. projektu zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Linia (w zakresie części działki nr 472 w obrębie geodezyjnym Niepoczołowice),

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 16.07.2020 r. do 07.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym https://bip.gminalinia.com.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach zmian studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, o godz. 14:00. Zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) organ dopuszcza możliwości przeprowadzenia dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, do Wójta Gminy Linia. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2020 r.

Wójt Gminy Linia


Data publikacji: 26.03.2020 (13:37)Data aktualizacji: 08.07.2020 (14:38)
Osoba publikująca: Michał TłuścikOsoba modyfikująca: Danuta Bigus
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 77

Przejdź do góry strony