Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl

Wyciąg z rejestru zmian - 13 gru 2019 (10:26)

Pobierz PDFDrukuj

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linnia (działka 23/16), gmina Linia. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (część działki nr 472), gmina Linia.

                                                                            Linia, dnia 13.12.2019 r.       

                              OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Linia (działka nr 23/16), gmina Linia,
  2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (część działki nr 472), gmina Linia,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.12.2019 r. do 13.01.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84‑223 Linia.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projektach planów miejscowych odbędzie się w dniu 08.01.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Wójta Gminy Linia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2020 r.

  Wójt Gminy Linia

 


Data publikacji: 13.12.2019 (10:26)Data aktualizacji: 13.12.2019 (10:26)
Osoba publikująca: Danuta BigusOsoba modyfikująca: Danuta Bigus
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 8050

Przejdź do góry strony