przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia

Linia, dnia 06.09.2019 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian fragmentów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  1. projektu zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Linia (w zakresie działki nr 23/16 w obrębie geodezyjnym Linia),
  2. projektu zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Linia (w zakresie części działki nr 472 w obrębie geodezyjnym Niepoczołowice),

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.09.2019 r. do 04.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach zmian studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Wójta Gminy Linia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2019 r.

 Wójt Gminy Linia

 

 

Data publikacji: 06.09.2019 (11:14)Data aktualizacji: 06.09.2019 (11:14)
Osoba publikująca: Danuta BigusOsoba modyfikująca: Danuta Bigus
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 8065

Copyright © Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia