przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Linia Uchwały Nr 40/IV/VIII/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Linia;

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia lub na adres e-mail: p.przestrzenne@gminalinia.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wójt Gminy Linia

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 15.02.2019 (13:11)Data aktualizacji: 15.02.2019 (13:11)
Osoba publikująca: Danuta BigusOsoba modyfikująca: Danuta Bigus
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 8065

Copyright © Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia