przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Linia następujących uchwał:

  1. Uchwała Nr 394/XXXVI/VII/2018 Rady Gminy Linia z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (działki nr 130 i 131), gmina Linia;
  2. Uchwała Nr 41/IV/VIII/2019 Rady Gminy Linia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Niepoczołowice (część działki nr 472), gmina Linia;
  3. Uchwała Nr 39/IV/VIII/2019 Rady Gminy Linia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Strzepcz (działka nr 490/5), gmina Linia.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia lub na adres e-mail: p.przestrzenne@gminalinia.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wójt Gminy Linia

Data publikacji: 15.02.2019 (13:20)Data aktualizacji: 15.02.2019 (13:20)
Osoba publikująca: Danuta BigusOsoba modyfikująca: Danuta Bigus
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 8062

Copyright © Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia