przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia

                            

Linia, dnia 23.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  1. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia (w zakresie działek 156/2 i 149 w obrębie geodezyjnym Linia),
  2. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia (w zakresie działek 69/2, 75/2, 76, 77/1, 77/2 i 77/3 w obrębie geodezyjnym Linia),

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.11.2018 r. do 24.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach zmian studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Wójta Gminy Linia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2019 r.

Wójt Gminy Linia

Data publikacji: 23.11.2018 (11:17)Data aktualizacji: 23.11.2018 (13:11)
Osoba publikująca: Danuta BigusOsoba modyfikująca: Danuta Bigus
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 652

Copyright © Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia