Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

OBWIESZCZENIE o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dz. 255/2 w Lini

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o nr ewidencyjnym 255/2 położonej w obrębie geodezyjnym Linia, gmina Linia

 Linia, 18.04.2019 r.

PP.6733.1.21.2018                                    

OBWIESZCZENIE

o prowadzonym postępowaniu w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) w związku z art. 61, ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w wyniku uchylenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzją sygn. akt SKO Gd/5205/18 z dnia 18.03.2019 r. decyzji Wójta Gminy Linia Nr PP.6733.1.14.2018 z dnia 30.11.2018 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, zawiadamia się, że przed tutejszym organem toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Rodzaj inwestycji – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce
      o nr ewidencyjnym 255/2 położonej w obrębie geodezyjnym Linia, gmina Linia.

 

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Linia, 84-223 Linia, ul. Turystyczna 15, tel.(58) 676 85 82 wew. 43 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni licząc od dnia dokonania zawiadomienia, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Nie przedstawienie stanowiska w określonym terminie uważa się za pozytywne zaopiniowanie sprawy.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 


Data publikacji: 18.04.2019 (13:39)Data aktualizacji: 18.04.2019 (13:39)
Osoba publikująca: Danuta BigusOsoba modyfikująca: Danuta Bigus
Autor: Danuta Bigusliczba wejść: 62

Przejdź do góry strony