przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Linia następującej uchwały:

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu w siedzibie Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, lub na adres e-mail p.przestrzenne@gminalinia.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wójt Gminy Linia

Data publikacji: 06.04.2018 (12:35)Data aktualizacji: 06.04.2018 (12:35)
Osoba publikująca: Tomasz KrauzaOsoba modyfikująca: Tomasz Krauza
Autor: Tomasz Krauzaliczba wejść: 580

Copyright © Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia