Urząd Gminy Linia
https://www.gminalinia.com.pl
Pobierz PDFDrukuj

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 75/2 OBRĘB LINIA,

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 75/2 OBRĘB LINIA, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LINIA.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Gminnym Domu Kultury w Lini przy ul. Turystycznej 3          w dniu 10 listopada 2017 r. o godzinie 9.00

 

1.      OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana położona w obrębie Linia, gmina Linia, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 75/2 o powierzchni 5,5000 ha, mająca urządzoną księgę wieczystą GD1W/00036873/8.

Obszary w poszczególnych klasoużytkach: RV – 0,9600 ha, RVI – 4,5400 ha Działka ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej.

Cena wywoławcza wynosi: 574 754,00 zł. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z póź. zm.)

Dotychczasowy dzierżawca w wyznaczonym czasie nie złożył oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U.  z 2016, poz. 2052).

 

2.        OBCIĄŻENIA I ZOBOWIĄZANIA

a) w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających

b) nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych obciążeń i zobowiązań

 

3.PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Linia uchwalonego Uchwałą nr 166/XXIII/V/2008 Rady Gminy Linia z dnia 30.12.2008 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako grunty leśne, rolnicze oraz tereny zabudowy zagrodowej.

 

4.        WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

 

a) Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Linia do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 z póź. zm.) Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 z póź. zm.) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy. Agencji Rolnej Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

 

b) Wadium w kwocie – 60 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) płatne najpóźniej do 2 listopada 2017 r. przelewem na konto Gminy Linia prowadzone w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach O/Linia nr 91832400010011702720000060.

 

c) Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

d) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

 

e) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

f) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

 

g) Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

h) Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Linia.

 

i) O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Umowa przenosząca własność nieruchomości rolnej zostanie zawarta w przypadku gdy Agencja Rolna Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu nieruchomości.

 

j) W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Wójt Gminy Linia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów. Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, warunków przetargu pod nr tel. 58 676 85 82.

Osoba do kontaktu: Zastępca Wójta Gminy Linia - Astrida Kaczyńska.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz zapisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 z póź. zm.).

 

 

5.INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA                     O PRZETARGACH

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lini oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach gminy Linia oraz umieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Linia: http://bip.gminalinia.com.pl/nieruchomosci/ .

 


Data publikacji: 01.09.2017 (13:02)Data aktualizacji: 01.09.2017 (13:32)
Osoba publikująca: Michał TłuścikOsoba modyfikująca: Michał Tłuścik
Autor: Michał Tłuścikliczba wejść: 961

Przejdź do góry strony